ODS - oblastní sdružení Praha 15

Stanovy Občanské demokratické strany

Ostatní
23.11.2003

Stanovy Občanské demokratické strany

Článek 1 Úvodní ustanovení

 1. Název politické strany je Občanská demokratická strana, její zkratka jeODS.
 2. Sídlem strany je Praha 1, Jánský vršek 13.
 3. Strana působí v České republice.
 4. Předmětem činnosti strany je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických stranách a v politickýchhnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 Hlavní cíle a úkoly strany

 1. Hlavní cíle strany
  • být stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokážípřevzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec a za stát
  • být stranou demokraticky utvářenou, s moderní evropskou strukturou, jejíž členové se budou aktivně podílet na každodenní práci samosprávy, státnísprávy, parlamentu a vlády
  • být stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitnía demokratické tradice 1. Republiky a na zkušenosti současných západníchdemokracií
  • být stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích a jejímž členům jsou cizí jakékolivsocializující a kolektivizující tendence v ekonomice i politice
  • být stranou, jejíž členové budou aktivně spoluvytvářet soukromé vlastnictvía volný trh zboží, práce a myšlenek
  • být stranou, jejíž sociální politika nepovede k rovnosti v přerozdělování,ale k rovnosti v příležitostech k uplatnění
  • být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobodya respektujících práva a svobody ostatních
  • být stranou, jejíž členové se budou aktivně podílet na rozvoji našeho životního stylu - na rozvoji kultury práce a bydlení, kultury volného časui lidských vztahů
  • být stranou podílející se na obrovském úkolu dospět k harmonii mezi ekonomikoua životním prostředím.
 2. Hlavní úkoly strany
  • být nástrojem volebního úspěchu
  • vybírat kandidáty a pomáhat jim ve volbách
  • stanovovat normy a pravidla jednání tak, aby poskytovala všem členům strany úplnou, včasnou a stejnou příležitost účastnit se formulování politické linie a vedení jiných záležitostí strany, volit a být volen do všech funkcí,pokud splňují podmínky článku 3 odst. 9
  • vzdělávat a vychovávat své členy
  • být dvojsměrným komunikačním kanálem mezi členy strany na straně jednéa mezi předsedou, vedením strany a parlamentními kluby na straně druhé.

Článek 3 Členství

 1. Členství ve straně je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako členové strany, respektují její programa stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.
 2. Členové strany musí být registrováni u místního sdružení. Registrace jemožná pouze u jednoho sdružení.
 3. Členství ve straně vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutímrady místního sdružení a zaplacením příspěvků.
 4. Členství ve straně zaniká
  • nezaplacením příspěvků ve stanovém termínu
  • vstupem do jiné politické strany nebo hnutí
  • ztrátou způsobilosti k právním úkonům
  • úmrtím
  • písemným prohlášením o vystoupení
  • zrušením členství místním sněmem z důvodu závažného porušení povinnostístanovených v článku 3, odst. 8
  • zanikne-li místní sdružení a člen se do tří měsíců nezaregistruje ujiného místního sdružení s platnou licencí
  • kandidaturou v parlamentních či krajských volbách za jiný volební subjekt nebo kandidaturou v komunálních volbách za jiný volební subjekt bez souhlasuorgánu strany, v jehož pravomoci je kandidaturu schválit.
 5. Zánik členství konstatuje místní rada, v případě odst. 4 písm.g) oblastní rada.
 6. Místní rada má za povinnost svým rozhodnutím prohlásit za neplatné členstvíod počátku tomu, kdo vědomě uvedl v přihlášce do strany nepravdivé údaje.
 7. Proti rozhodnutí o nepřijetí, zrušení či neplatnosti členství se lze odvolatk příslušnému smírčímu výboru do 15 dnů po oznámení této skutečnosti
  • dokud právoplatně není rozhodnuto o zrušení členství podle odst. 4 jednem odvolání členství dotčeného člena pozastaveno
  • ten, jehož členství bylo pozastaveno, nemůže vykonávat funkci, do které byl zvolen, hlasovat, volit a být volen do kteréhokoli orgánu nebo složky strany. Při stanovení volebních klíčů se jeho osoba nezapočítává.
 8. V případě, že došlo ke zrušení členství místním sněmem, může být případný nový vstup do strany uskutečněn až po uplynutí lhůty jednoho roku od okamžikuukončení členství.
 9. Práva a povinnosti
  • Člen strany má právo:
   • účastnit se jednání místního sněmu
   • volit orgány místního sdružení a být volen do všech orgánů strany
   • předkládat všem orgánům strany náměty, stížnosti a připomínky a býtvyrozuměn o řešení
   • být pravidelně informován o přijatých usneseních, politických, organizačnícha jiných otázkách týkajících se strany
   • obhajovat své názory, prosazovat je a předkládat je voleným orgánůmstrany k rozhodnutí
   • odvolávat se ve sporech k smírčímu výboru
   • upozorňovat na nedostatky ve stranické činnosti a navrhovat jejich odstranění.
  • Člen je povinen:
   • spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu
   • respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany
   • dodržovat stanovy strany a prosazovat její programové zásady a cíle
   • platit členské příspěvky ve stanovené výši a stanovených lhůtách
   • neprodleně oznamovat místnímu sdružení změny osobních údajů, které jsoupředmětem členské evidence.
 10. Do žádné funkce ODS na jednotlivých úrovních nesmí být zvolen ten člen ODS, který nesplňuje podmínky stanovené zákonem č. 451/1991 Sb.(tzv. lustrační zákon).
 11. Oblastní a regionální manažeři nemohou zároveň vykonávat volené funkce na oblastní úrovni a výše.

Článek 4 Orgány strany

 1. Orgány strany na místní úrovni jsou místní sněmy a místní rady. Na oblastní úrovni jsou orgány strany oblastní sněm, oblastní rady, kontrolní a revizní komise oblasti a smírčí výbory oblastí. Orgány strany na regionální úrovni jsou regionální sněmy a regionální rady, kontrolní a revizní komise a smírčí výbory regionů. Na centrální úrovni jsou orgány strany kongres, grémium, výkonnárada, kontrolní a revizní komise a smírčí výbor ODS.
 2. Statutárním orgánem strany je výkonná rada. Za výkonnou radu jedná a podepisujepředseda nebo výkonnou radou pověřený člen výkonné rady.
 3. Na místní úrovni je orgánem strany se všeobecnou působností místní rada. Za místní radu jedná a podepisuje předseda nebo místní radou pověřený místopředsedanebo jiný člen místní rady.
 4. Na oblastní úrovni je orgánem strany se všeobecnou působností oblastní rada. Za oblastní radu jedná a podepisuje předseda nebo oblastní radou pověřenýmístopředseda nebo jiný člen oblastní rady.
 5. Na regionální úrovni je orgánem strany se všeobecnou působností regionální rada. Za regionální radu jedná a podepisuje předseda nebo regionální radoupověřený místopředseda nebo jiný člen regionální rady.
 6. Všechny kolektivní orgány ODS se řídí svými jednacími řády a mohou se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. K přijetí usneseníje třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Způsob usnášení rozhodčícha revizních orgánů upravuje podrobněji jejich statut.
 7. Funkční období všech orgánů strany je dvouleté.

Článek 5 Místní sdružení

 1. Místní sdružení je základním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. V souladu se stanovami se může usnášet a rozhodovat a hospodařit se svěřenýmiprostředky.
 2. Vznik a zánik místního sdružení
  • místní sdružení vzniká usnesením místního sněmu o vytvoření místního sdružení a schválením licence výkonnou radou
  • místní sdružení zaniká usnesením místního sněmu o rozpuštění místního sdružení nebo zrušením licence výkonnou radou. Místní sdružení rovněž zaniká, poklesne-li počet členů místního sdružení pod 3 členy po dobu 3 měsíců
  • vznik a zánik místního sdružení konstatuje oblastní rada.
 3. Předseda místního sdružení
  • je hlavním představitelem a mluvčím strany v místě
  • je odpovědný za činnost strany v místě
  • je trvale připraven politicky radit oblastní radě
  • svolává místní sněmy a místní rady a předsedá jim
  • předkládá místním sněmům výroční zprávu
  • iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty
  • iniciativně získává finanční prostředky.
 4. Místopředseda (místopředsedové) místního sdružení zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho pověření a v době jehonepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.
 5. Pokladník místního sdružení
  • je plně zodpovědný za svěřené prostředky a řádné vedení evidence
  • podává místnímu sněmu zprávu o hospodaření.
 6. Místní sněm
  • je nejvyšším orgánem strany v místě
  • schází se 1 x do roka (dle potřeby častěji)
  • předseda je povinen místní sněm svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů místní rady nebo minimálně 1/3 členů místního sdružení, a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi. Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda místní sněm, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda oblastního sdružení.
  • složení: všichni členové místního sdružení
  • působnost: volí každý druhý rok předsedu, případně místopředsedu, pokladníka a členy místní rady a volí své delegáty na oblastní sněm
  • schvaluje nominaci kandidátů pro komunální volby
  • schvaluje většinovým hlasováním zprávu předsedy a zprávu pokladníka o hospodaření
  • rozhoduje o zrušení členství svého člena
  • navrhuje kandidáty pro volby do Parlamentu ČR a Evropského parlamentu, do zastupitelstva kraje a kandidáty do orgánů strany.
 7. Místní rada
  • má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmyschází se 1 x za tři měsíce (dle potřeby častěji)
  • předseda je povinen místní radu svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů místní rady, a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi. Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda místní radu, učiní tak bezprostředně, nejpozdějivšak do 15 dnů, předseda oblastního sdružení
  • složení: předseda, místopředseda , (místopředsedové), pokladník a případnědalší členové volení místním sněmem
  • působnost: rozhoduje o všech záležitostech místního sdružení strany v období mezi místními sněmy (při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy), rozhoduje hlasováním o vzniku členství přihlášeného zájemce, rozhodujeo žádosti zájemce o přeregistraci z jiného místního sdružení.

Článek 6 Oblastní sdružení

 1. Oblastní sdružení je článkem strany a je tvořeno místními sdruženími oblasti
  • je organizační jednotkou strany, v souladu se stanovami může jednat jménem ODS, nabývat práv a zavazovat ODS podle zásad hospodaření uvedených v čl.19 stanov
  • nejvyšším orgánem strany na oblastní úrovni je oblastní sněm, v obdobímezi sněmy má veškerou odpovědnost oblastní rada.
 2. Vznik a zánik oblastního sdružení
  • oblastní sdružení vzniká usnesením oblastního sněmu o vytvoření oblastního sdružení a schválením výkonnou radou
  • oblastní sdružení zaniká usnesením oblastního sněmu o zrušení oblastního sdružení nebo zánikem všech místních sdružení oblasti a schválením výkonnou radou.
 3. Předseda oblastního sdružení
  • je hlavním představitelem a mluvčím strany v oblasti, zodpovídá za činnost strany v oblasti
  • je trvale připraven politicky radit výkonné radě
  • iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty
  • iniciativně získává finanční prostředky
  • svolává oblastní sněmy a oblastní rady a předsedá jim
  • předkládá výroční zprávu oblastnímu sněmu.
 4. Místopředseda (místopředsedové) oblastního sdružení zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho pověření a v době jehonepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.
 5. Oblastní sněm
  • je nejvyšším orgánem strany v oblasti
  • schází se 1 x ročně (dle potřeby častěji)
  • předseda je povinen oblastní sněm svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně minimálně 1/3 členů oblastní rady nebo minimálně 1/3 místních sdružení v oblasti, a to do 30 dnů po doručení žádosti do oblastní kanceláře; nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda oblastní sněm, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda regionálního sdružení
  • složení: oblastní rada a delegáti místních sdružení zvolení místními sněmy podle klíče stanoveného oblastní radou, poslanci, senátoři a krajští zastupitelé registrovaní v oblasti s tím, že minimální počet členů s hlasem rozhodujícím je, je-li to možné 50; předseda kontrolní a revizní komise a smírčího výboru oblasti s hlasem poradním, nejsou-li zvoleni řádnými delegáty sněmu
  • působnost: volí každý druhý rok většinovým hlasováním předsedu, místopředsedu (místopředsedy) a oblastní radu, členy kontrolní a revizní komise a smírčího výboru oblasti, volí delegáty regionálního sněmu, volí většinovým hlasováním delegáty na celostátní kongres a navrhuje regionálnímu sdružení kandidáty do výkonné rady, kontrolní a revizní komise a smírčího výboru
  • schvaluje zprávu předsedy, zprávu rady o hospodaření, zprávu kontrolní a revizní komise oblasti a bere na vědomí zprávu smírčího výboru oblasti
  • schvaluje nominace kandidátů pro volby do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, krajského zastupitelstva a pro komunální volby v případech, že se územní působnost obecního zastupitelstva kryje s územní působností oblastního sdružení
  • stanoví na základě usnesení výkonné rady výši členských příspěvků v oblasti a jejich diferenciaci
  • schvaluje rozpočet oblastního sdružení.
 6. Oblastní rada
  • má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi oblastními sněmy
  • schází se 1 x za tři měsíce (dle potřeby častěji)
  • předseda je povinen oblastní radu svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně minimálně 1/3 členů oblastní rady, a to do 30 dnů po doručení žádosti do oblastní kanceláře. Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda oblastní radu, učiní takbezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda regionálního sdružení
  • složení: předseda oblastního sdružení, místopředseda (místopředsedové) oblastníhosdružení a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem; poslanci, senátoři a krajští zastupitelé registrovaní v oblasti s hlasem poradním; oblastní manažer, předseda smírčího výboru oblasti a předseda kontrolní a revizní komiseoblasti s hlasem poradním
  • působnost: rozhoduje o všech záležitostech oblastního sdružení v období mezioblastními sněmy; při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy
  • úzce spolupracuje s oblastním manažerem
  • předkládá zprávu o hospodaření oblastnímu sněmu
  • podává návrh výkonné radě na udělení a zrušení licence místního sdružení
  • členové oblastní rady mají právo účastnit se místních rad a sněmů s hlasemporadním
  • podává hlavnímu manažerovi návrh na uzavření pracovního poměru a podává vyjádření k ukončení pracovního poměru zaměstnanců ODS působících v příslušné oblastníkanceláři
  • hospodaří se svěřeným majetkem ODS v oblasti, jedná a zavazuje ODS v rozsahuschváleného rozpočtu oblastního sdružení
  • stanovuje klíč k volbě delegátů na oblastní sněm.

Článek 7 Regionální sdružení

 1. Regionální sdružení je článkem strany a je tvořeno oblastními sdruženímiregionu
  • je organizační jednotkou strany, v souladu se stanovami může jednat jménem ODS, nabývat práv a zavazovat ODS podle zásad hospodaření uvedených v čl.19 stanov
  • nejvyšším orgánem strany na regionální úrovni je regionální sněm, v obdobímezi sněmy má veškerou odpovědnost regionální rada.
 2. Vznik a zánik regionálního sdružení
  • regionální sdružení vzniká usnesením regionálního sněmu o vytvoření regionálníhosdružení a konstatováním výkonné rady
  • regionální sdružení zaniká usnesením regionálního sněmu o zrušení regionálníhosdružení nebo zánikem všech oblastních sdružení regionu a konstatováním výkonnérady.
 3. Předseda regionálního sdružení
  • je hlavním představitelem a mluvčím strany v regionu, zodpovídá za činnoststrany v regionu
  • je trvale připraven politicky radit výkonné radě
  • iniciativně získává finanční prostředky
  • svolává regionální sněmy a regionální rady a předsedá jim
  • předkládá výroční zprávu regionálnímu sněmu.
 4. Místopředseda (místopředsedové) regionálního sdružení zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho pověření a v dobějeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.
 5. Regionální sněm
  • je nejvyšším orgánem strany v regionu
  • schází se 1 x ročně (dle potřeby častěji)
  • předseda je povinen regionální sněm svolat, požádá-li o to písemnou formounejméně 1/3 členů regionální rady nebo minimálně 1/3 oblastních sdružení v regionu, a to do 30 dnů po doručení žádosti do regionální kanceláře. Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda regionální sněm, učiní tak bezprostředně, nejpozdějivšak do 15 dnů, předseda ODS.
  • složení: regionální rada a delegáti oblastních sdružení zvolení oblastními sněmy podle klíče stanoveného regionální radou, členové výkonné rady zvolení za region, poslanci, senátoři a krajští zastupitelé registrovaní v regionu s tím, že minimální počet členů s hlasem rozhodujícím je 70; předseda kontrolní a revizní komise a smírčího výboru regionu s hlasem poradním, nejsou-li zvoleniřádnými delegáty sněmu
  • působnost: volí každý druhý rok většinovým hlasováním předsedu, místopředsedu (místopředsedy) a regionální radu, členy kontrolní a revizní komise a smírčího výboru regionu, navrhuje kongresu kandidáty do výkonné rady, kontrolní a revizníkomise a smírčího výboru ODS
  • schvaluje zprávu předsedy, zprávu rady o hospodaření, zprávu kontrolní a revizníkomise regionu a bere na vědomí zprávu smírčího výboru regionu
  • sestavuje regionální kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny a zastupitelstva kraje, schvaluje nominace kandidátů pro volby do Senátu a doEvropského parlamentu
  • schvaluje rozpočet regionálního sdružení.
 6. Regionální rada
  • má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi regionálními sněmy
  • schází se 1 x za tři měsíce (dle potřeby častěji)
  • předseda je povinen regionální radu svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů regionální rady, a to do 30 dnů od doručení žádosti do regionální kanceláře. Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda regionální radu, učinítak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda ODS
  • složení: předseda regionálního sdružení, místopředseda (místopředsedové) regionálníhosdružení a delegáti oblastních sdružení zvoleni regionálním sněmem, členové výkonné rady zvolení za region; poslanci, senátoři a krajští zastupitelé registrovaní v regionu s hlasem poradním, regionální manažer, předseda kontrolní a revizníkomise regionu a smírčího výboru regionu s hlasem poradním.
  • působnost: rozhoduje o všech záležitostech regionálního sdružení v období mezi regionálními sněmy; při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasůhlas předsedy
  • úzce spolupracuje s regionálním manažerem
  • předkládá zprávu o hospodaření regionálnímu sněmu
  • členové regionální rady mají právo účastnit se místních a oblastních rad asněmů s hlasem poradním
  • podává hlavnímu manažerovi návrh na uzavření pracovního poměru a podává vyjádření k ukončení pracovního poměru zaměstnanců ODS působících v příslušné regionálníkanceláři
  • hospodaří se svěřeným majetkem ODS v regionu, jedná a zavazuje se v rozsahuschváleného rozpočtu regionálního sdružení
  • v její pravomoci je zřídit grémium regionální rady tvořené předsedou a místopředsedy regionálního sdružení, členy výkonné rady za region a zástupcem krajské samosprávy; grémium činí operativní rozhodnutí mezi zasedáními regionální rady a ze svéčinnosti se radě zodpovídá.

Článek 8 Kongres strany

 1. Kongres strany je nejvyšším orgánem strany
  • schází se nejméně jednou za dva roky
  • předseda je povinen kongres svolat, požádá-li o to minimálně 1/3 členů výkonné rady nebo minimálně 1/3 oblastních sdružení. Koná se nejpozději 2 měsíce odpodání návrhu.
 2. Složení
  • delegáti s hlasem rozhodujícím: předseda, první místopředseda, místopředsedové, členové výkonné rady, členové vlády, členové Parlamentu ČR a Evropského parlamentu,delegáti oblastí zvoleni na oblastních sněmech podle klíče stanoveného výkonnouradou
  • delegáti s hlasem poradním: hlavní manažer, zaměstnanci ODS určení výkonnou radou, členové kontrolní a revizní komise a členové smírčího výboru a hostépozvaní výkonnou radou nebo grémiem.
 3. Působnost
  • volí předsedu, prvního místopředsedu, místopředsedy a zástupce regionů (ajejich náhradníky) do výkonné rady
  • volí členy kontrolní a revizní komise (1 za region)
  • volí členy smírčího výboru (1 za region)
  • schvaluje stanovy a změny stanov
  • schvaluje statut kontrolních a revizních komisí
  • schvaluje statut smírčích výborů
  • schvaluje zprávu předsedy
  • schvaluje zprávu výkonné rady
  • schvaluje zprávu kontrolní a revizní komise
  • bere na vědomí zprávu smírčího výboru
  • rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidacemajetku a závazků v případě zrušení strany
  • rozhoduje o zrušení, rozdělení nebo sloučení strany schvaluje pravidla pro výběr kandidátů a pro sestavení kandidátek, vzorový jednací řád a závazný volební řád. Tímto oprávněním může pověřit výkonnou radu
  • schvaluje pravidla hospodaření strany a rozdělení finančních prostředků může svým usnesením jmenovat čestného předsedu ODS.

Článek 9 Čestný předseda

 • je oceněním mimořádných zásluh o ODS
 • čestným předsedou může být pouze jedna osoba

Článek 10 Předseda strany

 • je hlavou strany, jejím reprezentantem a mluvčím
 • svolává kongres a výkonnou radu a předsedá jim
 • předkládá kongresu zprávu předsedy strany

Článek 11 První místopředseda

 • Zastupuje předsedu strany na základě jeho pověření ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.

Článek 12 Místopředsedové

 • Zastupují předsedu strany na základě jeho pověření při jednáních ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti prvního místopředsedy při jednáních ve všech záležitostech.

Článek 13 Grémium

 1. Složení: předseda strany, první místopředseda, místopředsedové strany,předsedové parlamentních klubů.
 2. Působnost:
  • má všeobecnou odpovědnost za stranu mezi zasedáními výkonné rady
  • schází se dle potřeby
  • předkládá výkonné radě zprávu o své činnosti
  • předkládá výkonné radě iniciativní návrhy týkající se činnosti strany.

Článek 14 Hlavní manažer

 • je jmenován a odvoláván předsedou strany na návrh výkonné rady
 • řídí činnost hlavní kanceláře
 • řídí manažerskou síť
 • na návrh oblastní rady a regionální rady uzavírá a po vyjádření oblastní rady a regionální rady ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci působícími v oblastnícha regionálních kancelářích
 • na návrh poslaneckého klubu nebo senátorského klubu uzavírá a ukončuje pracovnípoměr s pracovníky tohoto klubu
 • jedná a podepisuje jménem strany v majetkových, hospodářských, pracovních aprávních vztazích v rozsahu pověření stanoveném výkonnou radou
 • má právo účastnit se zasedání orgánů strany na všech úrovních s hlasem poradním
 • účastní se jednání výkonné rady a grémia s hlasem poradním je zaměstnancem ODS
 • nemůže zároveň vykonávat volené funkce od oblastní úrovně výše
 • nemůže zároveň vykonávat funkce poslance, senátora, člena vlády či uvolněnoufunkci územní samosprávy
 • podle pravidel organizačního řádu může zmocnit konkrétní zaměstnance ODS k jednánía podepisování v majetkových vztazích vymezeného druhu a do určené výše.

Článek 15 Výkonná rada

 1. Složení
  • členové grémia
  • zástupci regionů (1 zástupce na každých započatých 1000 členů registrovaných v regionu v den schválení těchto stanov, pro další roky 2 měsíce před konánímvolebního kongresu)
  • s hlasem poradním hlavní manažer, členové vlády, předseda kontrolní a revizníkomise, předseda smírčího výboru a další přizvaní.
 2. Působnost
  • je statutárním orgánem strany
  • řídí činnost ODS a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu
  • plní usnesení kongresu a odpovídá mu za svou činnost
  • má všeobecnou odpovědnost za činnost strany mezi zasedáními kongresu
  • schvaluje většinovým hlasováním ustavení místních sdružení (licence) a můžetyto licence zrušit
  • schvaluje většinovým hlasováním vznik nebo zánik oblastních sdružení
  • konstatuje vznik a zánik regionálních sdružení
  • rozhoduje většinovým hlasováním o sestavení kandidátních listin z kandidátůnavržených regionálními sdruženími
  • k plnění úkolů strany zřizuje hlavní kancelář včetně manažerské sítě a schvalujejejí organizační řád
  • předkládá kongresu zprávu o činnosti a hospodaření ODS
  • schvaluje roční rozpočet hlavní kanceláře ODS
  • schvaluje výroční zprávu o hospodaření strany za účetní období
  • schvaluje závazný vzor přihlášky do ODS
  • každoročně určuje termín splatnosti členských příspěvků a jejich minimálnívýši. Členské příspěvky člena nesmí přesáhnout zákonem stanovenou částku
  • schvaluje rozpočtová pravidla ODS
  • zřizuje své poradní a iniciativní orgány
  • schází se nejméně 1 x za měsíc (dle potřeby častěji)
  • předseda je povinen výkonnou radu svolat, požádá-li o to minimálně 1/3 členůvýkonné rady
  • ve všech případech hlasování výkonné rady rozhoduje při rovnosti hlas předsedystrany.
 3. Členové výkonné rady mají právo účastnit se zasedání místních, oblastnícha regionálních sněmů a rad s hlasem poradním.

Článek 16 Kluby poslanců, senátorů a členů zastupitelstev

 1. Složení
  • Sdružují poslance, senátory nebo členy zastupitelstev.
 2. Působnost
  • koordinují práci poslanců, senátorů a členů zastupitelstev tak, aby mohli co nejlépe a nejúčinněji prosazovat názory a postoje strany v zákonodárnýcha zastupitelských sborech
  • koordinují za stejným účelem spolupráci s koaličními partnery.
 3. Vytvářejí si vlastní strukturu.
 4. Předsedové klubů reprezentují daný klub, jsou jeho představiteli a mluvčími.

Článek 17 Kontrolní a revizní komise

 1. Kontrolní a revizní komise
  • jsou revizními orgány ODS
  • zřizují se na celostátní, regionální a oblastní úrovni.
 2. Kontrolní a revizní komise ODS
  • je volena kongresem - jeden člen za region, členové kontrolní a revizní komise nesmějí být členy výkonné rady, zaměstnanci ODS, ani členy kontrolní a revizníkomise na jiné úrovni ODS
  • kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS.
 3. Kontrolní a revizní komise regionu
  • je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů
  • kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v regionu
  • členové kontrolní a revizní komise regionu nesmějí být členy jiného orgánu regionálního sdružení, zaměstnanci ODS, ani členy kontrolní a revizní komisena jiné úrovni ODS.
 4. Kontrolní a revizní komise oblasti
  • je volena oblastním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů
  • kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v oblasti
  • členové kontrolní a revizní komise oblasti nesmějí být členy oblastní rady, zaměstnanci ODS ani členy kontrolní a revizní komise na jiné úrovni ODS.
 5. Kontrolní a revizní komise se řídí statutem, který schvaluje kongres.

Článek 18 Smírčí výbory

 1. Smírčí výbory
  • jsou rozhodčími orgány ODS
  • zřizují se na celostátní, regionální a oblastní úrovni.
 2. Smírčí výbor ODS
  • je volen kongresem - jeden člen za region; členové smírčího výboru nesmějí být členy výkonné rady, zaměstnanci ODS ani členy smírčího výboru na jinéúrovni ODS
  • rozhoduje ve sporech mezi členy, orgány a články strany
  • je odvolacím orgánem; přezkoumává rozhodnutí smírčích výborů oblastí a regionů, jeho rozhodnutí je konečné a nabývá právoplatnosti dnem doručení. Rozhodnutímusí být učiněno nejpozději do 60 dnů od písemného podání
  • přísluší mu závazný výklad stanov.
 3. Smírčí výbor regionu
  • je volen regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů
  • rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány ODS v regionu, které jsou mimo pravomoc smírčího výboru oblasti; rozhodnutí musí být učiněno nejpozději do 60 dnůod písemného podání
  • rozhoduje o podjatosti členů smírčího výboru oblasti
  • členové smírčího výboru regionu nesmějí být členy jiného orgánu regionálníhosdružení, zaměstnanci ODS ani členy smírčího výboru na jiné úrovni ODS.
  • rozhoduje v případech spadajících do příslušnosti oblastního smírčího výboru, neprojedná-li oblastní smírčí výbor podání ve lhůtě uvedené v odst. 3 písm.b), a to na návrh účastníka
 4. Smírčí výbor oblasti
  • je volen oblastním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů
  • rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány ODS v oblasti; rozhodnutí musí býtučiněno nejpozději do 60 dnů od písemného podání
  • členové smírčího výboru oblasti nesmějí být členy oblastní rady, zaměstnanciODS ani členy smírčího výboru na jiné úrovni ODS.
 5. Smírčí výbory se řídí statutem, který schvaluje kongres.

Článek 19 Zásady hospodaření ODS

 1. ODS jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. S majetkem strany hospodaří výkonná rada na základě schváleného ročního rozpočtu. Výkonná rada může zmocnit hlavního manažera k hospodaření s majetkem stranyve vymezeném rámci.
 2. Regionální sdružení hospodaří se svěřeným majetkem ODS v regionu podle schváleného rozpočtu regionálního sdružení. Regionální rada může jednat azavazovat ODS do výše rozpočtu regionálního sdružení. Změna příjmové či výdajové stránky již schváleného rozpočtu podléhá novému schválení regionálním sněmem. Pravomoci regionálního sněmu nebo rady při nakládání s majetkem ODS v regionu může převzít svým rozhodnutím výkonná rada. Regionální sdružení nemůže použítmajetek ODS v regionu k zajištění závazku.
 3. Oblastní sdružení hospodaří se svěřeným majetkem ODS v oblasti podle rozpočtu oblastního sdružení, schváleného oblastním sněmem. Oblastní rada může jednat a zavazovat ODS do výše rozpočtu oblastního sdružení. Změna příjmové či výdajové stránky již schváleného rozpočtu podléhá novému schválení oblastním sněmem. Pravomoci oblastního sněmu nebo oblastní rady při nakládání s majetkem ODS v oblasti může převzít svým rozhodnutím výkonná rada. Oblastní sdružení nemůžepoužít majetek ODS v oblasti k zajištění závazku.
 4. Místní sdružení hospodaří na základě vyplacených provozních záloh z prostředkůpříslušné oblasti. Následné vyúčtování předkládají pokladníci místních sdruženíurčenému zaměstnanci ODS v příslušné oblastní kanceláři.
 5. Zdroje financování ODS, regionálních a oblastních sdružení tvoří příjmy podle platné právní úpravy zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky podle předchozí věty jsou příjmem rozpočtů oblastních sdružení, regionálníchsdružení ODS nebo rozpočtu ODS podle pravidel rozdělení, která stanoví kongres.
 6. ODS, regionální a oblastní sdružení ODS hospodaří jen na základě schválených rozpočtů. Rozpočty musí být schváleny jako vyrovnané nebo přebytkové. Rozpočty ODS, regionálních a oblastních sdružení ODS jsou sestavovány na roční období podle rozpočtových pravidel ODS, která schvaluje výkonná rada. Součástí rozpočtu regionálních sdružení je i způsob rozdělení finančních prostředků regionůmezi regionální sdružení a jednotlivá oblastní sdružení. Součástí rozpočtu oblastních sdružení je i způsob rozdělení finančních prostředků oblastí mezioblastní sdružení a jednotlivá místní sdružení.
 7. ODS zřizuje volební fondy odděleně od rozpočtových prostředků.

Článek 20 Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Kongresem.Mirek Topolánek
© 2004 - 2005 - ODS Praha 15